รอบรู้เรื่องบ้าน

รอบรู้เรื่องบ้าน 4 วิธีขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง (Eng Sub)

รอบรู้เรื่องบ้าน

รอบรู้เรื่องบ้าน ในการสร้างบ้านคุณจะต้องมีความ รอบรู้เรื่องบ้าน ประหยัดเงินในการกู้และคุณต้องใส่ใจในเรื่องของการ “ขออนุญาตสร้างบ้าน” ด้วยซึ่งจริงๆแล้วขั้นตอนนี้สามารถลองทำได้ไม่ใช่ลองดูว่า การขอใบอนุญาตก่อสร้างบ้านมีขั้นตอนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง บ้านจัดสรร

Knowing about the house Will build a house In addition to having to collect money Recovery has been prepared. Still have to focus on “Ask for permission to build a house” as well, in fact, this step can be easily done. Let’s take a look at how to apply for a house construction permit. And what documents need to be prepared

การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน (Applying for a house construction permit)

1. ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่สำนักงานเขตท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ

สำนักงานเขตหรือสำนักงานเทศบาลเมืองพัทยาขึ้นอยู่กับสำนักงานแต่ละแห่งของจังหวัดนั้น ๆ PHUKET VILLA

District Office or Bangkok Municipality Office Pattaya City Office, etc., depending on each area of that province.

2. สำนักงานเขตท้องถิ่นตรวจสอบแบบแปลน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือเมืองบ้านหรืออาคารทุกประเภทจะต้องได้รับใบอนุญาตสร้างบ้านก่อนและต้องปฏิบัติตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติ วิลล่าภูเก็ต

Especially in the area that promulgated the building construction control law Or the law of city planning, house or building All types of buildings must be approved for the construction of a house first. And must be constructed according to the approved plan

ข้อมูลเพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน

3. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้าง 

ในกรณีที่มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตรายละเอียดบางอย่างอาจได้รับการแก้ไขแก้ไขและอนุญาตอีกครั้ง วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

If not allowed There may be corrections in some details. Must be corrected And apply for permission again

4. เมื่อได้ใบอนุญาตก่อสร้างมาแล้ว ควรทำสำเนาทั้งเก็บไว้ที่ใด

เก็บไว้กับตัวเองเพื่อให้สถาปนิกและผู้รับเหมาหรือผู้สร้างบ้านดำเนินการก่อสร้างบ้าน ซื้อบ้าน

Keep it for yourself to architects, engineers, and contractors. Or a house building company Continue with the construction of the house

หมายเหตุ: ในกรณีที่เหตุดังกล่าวมาก่อนให้เกิดปัญหากับเสียงใกล้เคียงเช่นเสียงดังเกินเวลาที่กำหนดพื้นที่วางหรือเกิดอุบัติเหตุจนต้องรับงานราชการสั่งให้หยุดงานก่อเหตุทางกฎหมายโดยสมบูรณ์จะมีคำสั่งให้ดำเนินการ การก่อสร้างต่อหรือหยุดการก่อสร้างอย่างถาวร วิลล่าราคาถูกภูเก็ต

Note: In the event that such an incident occurs before, there is a problem with nearby noise such as a loud noise beyond the specified time or an accident that requires a complete legal strike, an order will be issued. Construction continues or permanently halt construction

หลักฐานยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน (Evidence of applying for a house construction permit)

1. แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือรื้อถอนโครงสร้าง (ข. 1)

Fill out a building construction permit application form. Modify buildings or demolish buildings (B.1)

2. เอกสารแปลนบ้านแบบบ้านและรายละเอียดการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานโดยสถาปนิกและนายจ้างที่รับรองการออกแบบ (ในกรณีที่ไม่มีสถาปนิกสามารถขอแบบบ้านปกติได้ที่สำนักงานฝึกอบรมประจำจังหวัด) โครการบ้านภูเก็ต

House plan documents, house designs and construction details Which has standardized with architects and engineers to certify the design (In the absence of an architect Can request a standard house design from the local district office in that province)

3. ใบรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบบ้านหัวหน้างานและเอกสารจากคนงานก่อสร้าง

Certificate from architect who designed the house. Supervisor and documents from construction engineers

4. สำเนาโฉนดอาคารหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือกรณีเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านต้องมีเอกสารแสดงการอนุญาตถูกต้องจากเจ้าของ

A copy of the title deed for construction Or the right document showing ownership of that land Or in the case of renting land to build houses There must be a document showing the rights that are authorized by the owner

5. กฎหมายกฎหมายหรือห้างสรรพสินค้าภายในอาคาร. ในกรณีของการเช่าใบรับรองการเดินทางหากคุณไม่ได้ยื่นขออนุญาตด้วยตัวเองจะต้องมีหนังสือส่งมอบให้กับบุคคลที่เป็นผู้นำในการร้องขอ การก่อสร้าง

Copy of ID card Or house registration of building owners In the case of a juristic person, use a certificate of registration If you do not go to apply for a construction permit yourself Must have a letter of authorization to the person who is the representative to apply for a construction permit.

หมายเหตุ: จำนวนเอกสารต้องขอข้อมูลใหม่จากสำนักงานเขตที่จะขอใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน

Note: The set number of documents. They must ask for updates from the local district office that will apply for a house construction permit.

บทความที่น่าสนใจ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ บ้านชั้นเดียวทรงไทยโมเดิร์น

อ่านต่อ แบบบ้าน , Villas Phuket , รีวิวบ้าน , phuket propert , บ้านเดี่ยว , POOL VILLA , บ้านจัดสรร , PHUKET VILLA , วิลล่าภูเก็ต , วิลล่าภูเก็ตที่ขาย , วิลล่าภูเก็ตป่าสัก , วิลล่าราคาถูกภูเก็ต , ซื้อวิลล่า ภูเก็ต , โครงการบ้าน , ซื้อบ้าน , ขายบ้าน , แต่งห้องนอน, บ้าน , Villas in Pasak. Villas Phuket. SALE VILLA. POOL VILLA PHUKET. Cheap Villas in Phuket. Sale Villas Phuket (RU).POOL VILLA